Op woensdag 12 november 2014 bracht Bert de Vries een werkbezoek aan Synergiepark InnoFase in Duiven. Burgemeester Rik de Lange en wethouder Henk Nijland waren daarbij aanwezig. Diverse partners op InnoFase presenteerden zich tijdens het werkbezoek en maakten van de gelegenheid gebruik om aandacht te vragen voor problemen waar zij als innovatieve organisaties in de praktijk tegenaan lopen. Zowel De Vries als de partners op InnoFase kijken terug op een nuttig, constructief en prettig werkbezoek.

bezoek-bert-de-vries_2

 

Smeerolie voor innovatie

Op initiatief van de Stadsregio Arnhem Nijmegen en de gemeentes Nijmegen en Duiven bracht Bert de Vries een werkbezoek aan twee icoonprojecten in de regio; voorafgaand aan het bezoek aan Synergiepark InnoFase was hij te gast bij GDF Suez in Nijmegen. Tijdens het werkbezoek aan InnoFase benoemde Michiel Timmerije van AVR een aantal aandachtspunten voor succes, waaronder consistent beleid, daarmee doelend op de afvalstoffenbelasting per 1-1-2015. Timmerije is groot voorstander van het stimuleren van doelen en niet van middelen. Hij riep op het gebruik van secundaire (grond)stoffen actief te stimuleren, in bijvoorbeeld overheidsaanbestedingen. “Het is een uitdaging om goede innovatieve plannen niet alleen aan papier toe te vertrouwen, maar er ook daadwerkelijk voor te zorgen dat projecten worden uitgevoerd. Green Deals zijn daarbij de smeerolie voor innovatie” zo stelde Timmerije.

 

Spanningsveld tussen aanbesteding en synergie

Peter Verlaan van Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) liet zien dat ‘out of the box’ denken loont. “Het Waterschap creëert op haar Afvalwaterzuivering op InnoFase een innovatiewerkplaats. Daar bieden wij ruimte en gelegenheid aan projecten en initiatieven voor regionale duurzame ontwikkeling. Dat levert een win-win situatie op.” Hij constateerde ook dat er door diversiteit in beleid een spanningsveld kan ontstaan tussen de wet- en regelgeving rondom aanbestedingen en de gewenste synergie. “Die wet- en regelgeving dwingt ons vaak tot openbaar aanbesteden, ook daar waar we bij voorkeur langjarig onze buren zouden willen contracteren vanwege evidente synergiemogelijkheden. Dit vormt een belemmering in de publiek-private samenwerking.” Daarnaast schuift het waterschap steeds meer op richting grondstoffenproducent en energieleverancier. Discussies over de taakopvatting van waterschappen leiden af van maatschappelijke kansen.

 

Subsidies zorgen voor ongelijk speelveld

Pieter Broos van ABC Board Company legde uit waarom InnoFase in beeld is voor een nieuwe vestiging. “Voor ons productieproces zoeken we naar een plek waar veel energie, biomassa, warmte en ruimte beschikbaar is. InnoFase in Duiven heeft dat allemaal.” In de zoektocht kwam ABC Board Company ook de nodige hobbels tegen. Subsidies zorgen ervoor dat het speelveld niet voor iedereen gelijk is. Zo ontvangt ABC Board geen subsidies voor de verwerking van biomassa in haar producten; tegelijkertijd moet zij op de inkoopmarkt van biomassa wel concurreren met bedrijven die biomassa omzetten in energie (gas, warmte of elektra) en daar SDE voor ontvangen, waardoor deze bedrijven een (te) hoge prijs kunnen betalen voor diezelfde biomassa. Verder zorgt restrictieve wet- en regelgeving rondom het vraagstuk ‘grondstof of afvalstof’ ervoor dat proceduretermijnen rondom vergunning onnodig veel tijd in beslag nemen en tot een aanzienlijke administratieve lastendruk leiden. Tot slot is ook de financiering van start-ups een groot probleem.

 

Afval aanmerken als grondstof

Burgemeester Rik de Lange en Henk Vink van Bruins & Kwast constateerden dat er mogelijkheden zijn om organisaties te helpen bij het ontplooien van innovatieve ideeën. “Het stimuleren van synergie tussen partners door afval niet langer aan te merken als afval maar als grondstof, is van grote betekenis.” De Vries reageerde door te stellen dat het ministerie geen liefhebber is van exploitatiesubsidies. ‘’Tenzij het gaat om investeringen in technologie. Het voorop lopen op milieugebied wordt niet altijd beloond. Wij zijn een groot voorstander van de ketenaanpak. Dit is niet makkelijk, maar jullie doen het goed op InnoFase”. In de ogen van De Vries zou afval veel meer gezien moeten worden als grondstof, ook als het een energiedrager betreft. De Vries is echter een voorstander van een relatief kleine rol voor de overheid. ‘Het is de markt die bepaalt, de consument vraagt’.

 

Via onderstaande links kunt u de presentaties bekijken die tijdens het werkbezoek werden gegeven:

• presentatie (pdf) van Peter Verlaan van Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ)

• presentatie (word) van Henk Vink van Bruins & Kwast

presentatie (pdf) van Pieter Broos van ABC Board

presentatie (pdf) van Rik de Lange van gemeente Duiven

presentatie (pdf) van Michiel Timmerije van AVR

 

Mr. E.J. (Bert) de Vries (55) is sinds 1 juli 2008 plaatsvervangend directeur generaal voor Energie en Telecom (ET). Daarnaast is hij directeur Energie en Duurzaamheid bij het ministerie van Economische Zaken.

 De heer De Vries is sinds 1981 in diverse functies werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken onder meer als plaatsvervangend directeur generaal voor Industrie en Diensten en sinds 2004 als plaatsvervangend directeur generaal voor Ondernemen & Innovatie, tevens directeur ruimtelijk economisch beleid.