Interview Coert Petri – Waterschap Rijn en IJssel       

BIC-ON-Coert-Petri-Waterschap-Rijn-en-IJssel-slib.jpg

Coert Petri buigt zich als senior beleidsadviseur over het zuiveringsbeheer van Waterschap Rijn en IJssel. Ook bij de zuiveringsinstallatie op InnoFase wordt voortdurend gekeken of kringlopen gesloten kunnen worden, het liefst door lokaal zaken op te lossen. Het Waterschap is goed op weg, zo zuiveren ze met de olie-, water- slibscheiding het afvoerwater van wasstraten. Ook staat slibreductie in samenwerking met de AVR op stapel.

Het waterschap is al tientallen jaren op het terrein van InnoFase gevestigd. Jullie beheren het oppervlakte- en grondwater van een groot gebied in Gelderland, maar daarnaast zuiveren jullie het afvalwater van het bedrijventerrein zelf. Ook leveren jullie rechtstreeks water aan de AVR. Welke mogelijkheden tot synergie ziet het Waterschap nog meer?

‘We hebben de capaciteit om meer afvalwater te zuiveren dan nu het geval is. Wanneer er meer bedrijvigheid op het terrein komt, kunnen we ook hiervoor het water zuiveren of leveren. Verder komen er bij het zuiveringsproces biogassen vrij, die we weer kunnen inzetten voor verwarmingsdoeleinden. Bovendien kunnen we via het water koelen en het slib dat overblijft, kunnen we als massa met overige biomassa’s verwerken. We spreken ook wel van de grondstoffen- en energiefabriek in dit verhaal. Hoe beter we in staat zijn om grondstoffen terug te winnen uit afvalwater en landelijk het water energieneutraal te zuiveren, des te beter het is voor het milieu.  

 

De wetenschap speelt een essentiële rol bij het cascaderen van de afvalstromen. De WUR adviseert de gemeente binnenkort over de bedrijven die interessant zijn voor de kringloop op InnoFase, maar binnen het Waterschap wordt ook voortdurend onderzoek gedaan. Waar richten jullie je momenteel op?

 

‘We richten ons onder meer op de mogelijkheden om slib te reduceren. Zo hebben we met de WUR gekeken naar het toepassen van slib in de landbouw via Horizon 2020, het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Daarnaast kijken we momenteel of we startende bedrijven kunnen helpen met een experimenteerlocatie op ons terrein. Hier kunnen zij op containerschaal hun  zuiveringsinstallatie testen. Een ander onderzoek dat landelijk loopt binnen het Waterschap, is het winnen van aligaat uit slib. Dit is een polysacharide (suiker) en kan tot 40 keer het eigen gewicht aan water binden. Dat is weer interessant als grondstof voor diverse industrieën. Verder kijken we wat de natuur te bieden heeft binnen de zuiveringsmogelijkheden: denk hierbij aan een natuurlijke zuivering via rietvelden en mosselen.’

 

Het Waterschap is nauw betrokken bij de lokale samenwerking op InnoFase en maakt deel uit van de Taskforce. Waar ligt voor het Waterschap de kracht van het bedrijventerrein?

 

‘Het zit voornamelijk in de uitwisseling van grondstoffen en voor ons is onder meer de AVR een interessante partner. Hun restwarmte is bijvoorbeeld bruikbaar voor het indrogen van slib. Een andere mogelijke samenwerking zien we met Bruins en Kwast. Biomassa, waaronder het maaisel, is een enorm restproduct van het Waterschap en Bruins en Kwast kan deze biomassa omzetten tot secundaire biobrandstoffen en grondstoffen. De gemeente Duiven investeert in een duurzaam bedrijventerrein en faciliteert waar nodig. Uiteindelijk ligt de uitvoering van de plannen bij de bedrijven en zoals bij iedere business-case spelen natuurlijk commerciële en juridische belangen een grote rol; het gaat uiteindelijk om een langdurige win-winsituatie.’

De Green Tech Week 2015 zit er alweer op. Diverse bedrijven en instellingen lieten zien wat er mogelijk is op het gebied van duurzaam ondernemen en wat de toekomst brengt. Burgemeester Rik de Lange van gemeente Duiven schoof aan als panellid bij de themadag Circulaire Economie. In dit interview blikken we terug op de middag en kijken we vooruit op de toekomst van InnoFase.

IMG_6360

De Kamer van Koophandel organiseerde de themamiddag Circulaire Economie. Hoe vond u de bijeenkomst?

‘Het was goed om elkaar in levende lijve te ontmoeten. LinkedIn en blogs zijn handig, maar dit evenement droeg direct bij aan het uitbreiden van het netwerk. Inhoudelijk vond ik het interessant om te zien wat er mogelijk is in een circulaire economie. In het panel hebben we vooral gesproken over de toekomst van InnoFase en het cascademodel.’

 

Hoe ziet de toekomst van InnoFase eruit?

‘Onze missie is om het duurzaamste bedrijventerrein van Nederland te worden. Waar we ons nu op richten, zijn bedrijven die kunnen bijdragen aan deze ambitie. Uit het onderzoek van Alterra (WUR) komen adviezen en aan de hand daarvan willen we gericht bedrijven benaderen. In onze missie zijn we niet uniek in Nederland, maar we hopen die met gericht onderzoek, advisering en internationalisering waar te kunnen maken.’

 

Welke kansen zijn er voor bedrijven die zich willen vestigen op InnoFase?

‘De infrastructuur van InnoFase is zeer aantrekkelijk en de bedrijven die er al zijn gevestigd, bieden vele mogelijkheden tot synergie. Toekomstige bedrijven kunnen door de mogelijkheden op InnoFase hun business model optimaliseren. Door circulaire economie te creëren, kan afval worden omgezet en wordt energie via de eigen omgeving verkregen. Dit levert direct voordelen op. Toch is er nog altijd 14 hectare grond te koop. Bij de vestiging van een bedrijf gaat het om grote investeringen, regelgeving, aanbestedingen enzovoorts. Dit maakt dat bedrijven, terecht, zeer kritisch zijn als het gaat om bedrijfsvestiging.’

 

De gemeente Duiven is nauw betrokken bij de missie van InnoFase. Wat is volgens u de belangrijkste taak van de gemeente?

‘We denken mee over facilitering van het terrein en kunnen deuren openen naar andere overheidsinstellingen, zoals de provincie. Ook op planologisch gebied ligt er voor ons een belangrijke taak, denk aan bestemmingsplannen. Wanneer een nieuw bedrijf zich oriënteert op InnoFase, kunnen we een rol spelen in het leggen van de contacten en advies geven; in die zin hebben we een verbindende rol. Als het gaat om het ontwikkelen van de circulaire economie, blijven de bedrijven echter wel de kartrekkers.’

Lange_de_HBI_college_BW_2n

(Burgemeester Rik de Lange)

In een eerder blog kondigden we het zonnepark op InnoFase al aan.  Maandag 28 september stelde de gemeenteraad van Duiven het plan definitief vast en hiermee is Zonnepark InnoFase (Gansenwoirt) een feit. Energie van Hollandsche bodem start binnenkort met het werven van deelnemers aan het zonnepark.  Maar ook bedrijven op InnoFase kunnen hopelijk in de toekomst via Smart Grid de energie van het zonnepark reguleren.

Van maandag 5 t/m zaterdag 10 oktober vindt de tweede editie plaats van de Green Tech Week. Tijdens dit evenement bundelen diverse bedrijven en instellingen in de energie- en milieutechnologie uit Oost-Nederland hun kennis. Een uitstekend moment voor InnoFase om te laten zien welke ambities het bedrijventerrein heeft en vooral welke kansen er liggen.